Administrative Hierarchy

विकलांगता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार;
Name Designation
श्रीमती शकुंतला डोई गैमलिन सचिव
श्री थावर चंद गहलोत माननीय। कैबिनेट मंत्री
श्री कृष्णपाल गुर्जर माननीय। राज्य मंत्री
श्री रामदास अठावले माननीय। राज्य मंत्री
डॉ प्रबोध सेठ संयुक्त सचिव
Hkkjrh; lkadsfrd Hkk"kk cf/kjksa dk ,d ekuokf/kdkj gSA